همسر اسد: تمام پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم