دی‌میستورا: حوادث موصل نباید ما را از حلب غافل کند