دستور رئیس خانه احزاب به کمیته‌های هفتگانه برای تهیه شرح وظایف