علوی:زیرساخت رسیدن به رشد اقتصادی ایجاد امنیت پایدار در جامعه است