در افزایش تولید نفت، به سلامت مردم خوزستان توجه شود