خانواده؛ اولین خاکریز و سنگر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی