بیش از 75 درصد مواد غذایی تولیدی ایلام چراغ نشان‌گر دارند