یکی از کارکنان، پارکینگ وسایل نقلیه شهرداری ایلام را به آتش کشید