یک شرکت کوچک بورسی برای اولین بار ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه می دهد