امروز نیازمند"سلیمانی‌ها" و "تهرانی‌مقدم‌ها" برای شکست جادوی پول دشمن هستیم