فرانسه میزبان گفتگوهای بین المللی درباره آینده موصل؛ ایران دعوت نشد