بعد از AT&T حالا نوبت به ودافون رسید؛ های وب از شریک تجاری تازه اش می گوید