اخباری از ورود نیروهای عراقی به الحمدانیه در شرق موصل