عملیات بزرگ در مرکز موصل طی ساعات آینده/آزادسازی مناطق جدید