اولین مقر داعش در «موصل» سقوط کرد/آزادسازی منطقه «الشوره»