کدام شرکت‌های بورسی از تک نرخی شدن ارز بهره بیشتر می‌برند