نگرانی خانواده قربانیان کشتی "ماوی مرمره" درخصوص لغو شکایاتشان علیه اسرائیل