یلدریم: نیروی هوایی ترکیه در عملیات موصل شرکت دارد