تحقیقات مشترک دانشمندان در قطب جنوب درباره تغییرات اقلیمی