نسخه جدید وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب کشاورزی/ کشت نشاء در ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور