ظرفیت برداشت گاز کشورامسال 100 میلیون متر مکعب افزایش می یابد