مجوز رسمی استفاده از موبایل به عنوان کارت بانکی صادر شد