بیان مشکلات اقتصادی چیزی را حل نمی‌کند/۱۷۰۰ میلیارد تومان برای یارانه مهر کم آوردیم