فعالیت 157 واحد فعال و نیمه فعال در حوزه غذا و داروی لرستان