پورابراهیمی: هدف دولت واگذاری سهام به بخش غیردولتی است