اخباری از ورود نیروهای ارتش عراق به الحمدانیه در شرق موصل