حضور نمایندگان خوزستان در هشت دوره از مسابقات جهانی مهارت