پاسخ بانک مرکزی به علت افزایش نرخ کارمزدها/ از سال ۹۱ گران نشده بود