توقف نماد و دو علت در تعدیل ۴۱ درصدی سود یک شرکت بورسی