اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آسیب پذیری را داشته است