ایجاد بانک تخصصی صنایع دریایی برای تامین مالی و خوداتکایی بخش خصوصی