فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران تشریح شد