ضرورت بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر توسعه صنعتی