استانداران کردستان، مازندران و همدان با روحانی دیدار کردند