فصل جدید همکاری‌ سازمانهای انرژی اتمی و میراث فرهنگی