69 درصد اعتبارات سفر هیات دولت به خراسان رضوی تخصیص یافته است