تمایل شرکت توسعه دهنده لایه نفتی قطر برای توسعه طرف ایرانی/ تولید گاز ایران تا پایان سال با قطر برابر می‌شود