احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز؛ زمینه همکاری مشترک ایران و چک