انتقاد از انتقال آب بین حوزه ای در شرایط کم آبی/وزارت نیرو پاسخگو باشد