سکوی 17B پارس جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهور بارگیری شد