جایزه نوبل ادبیات؛ از سکوت طولانی باب دیلن تا انتقاد نویسندگان از برنده جایزه