ممکن است از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در موصل استفاده شود