پاسخ جالب یکی از شیوخ معروف اهل سنت عراق به ادعای الجبیر درباره نبرد «موصل»