پوروشنکو : از نشست برلین انتظارات خیلی بالایی نداریم