عزم اتحادیه آفریقا برای برقراری امنیت دریایی در سواحل این قاره