بهره مالکانه گهر زمین کاهش یافت/ دوقلوهای معدنی در انتظار تعدیل مثبت