واکنش قاضی آمریکایی به درخواست ضراب: اتهام پولشویی و نقض تحریم ها