تقاضای طلای چین سال آینده به 900 تا 1000 تن خواهد رسید