همایش ملی توسعه در کرانه های اقیانوس جنوب شرق ایران ؛ امروز