بازدید وزیر دفاع سوریه از نیروهای مستقر در حومه دمشق